Hoppa till sidans innehåll

Klubbens historia


Historik

 

Historik över A. O. K.:s verksamhet 1939 – 1949.

 

Till orienteringsintresserade i Anderstorp

 

Intresserade för bildandet av en orienteringsklubb i Anderstorp, samlas fredagen den 25 aug. kl. 6 em. å bron mellan Kärvarydssjön och Hären.

Härifrån företages en liten lätt instruktionstävling med en bana på c:a 4,5 km. varvid alla nybörjare får springa i sällskap med en van orienterare. Folkskollärare Ahrén håller instruktion för nybörjare, varefter alla deltagare samlas vid målet torpet 500 m. N om G i Granås, där frågan om bildandet av en orienteringsklubb med anslutning till Orienteringsförbundet kommer att dryftas och prisutdelning företagas från förra säsongens tävlingar.

Servering av varm mjölk och bullar. Anmälningar mottages av Arvid Johansson tel. 102 senast fredag kl. halv 6. Kom med mangrant och medtag alla intresserade nybörjare, även damer.”

 

Så lydde en skrivelse som den 21 aug utsändes till orienteringsintresserade i Anderstorp. Initiativet till klubbens bildande kan man utan överdrift säga att dåvarande folkskollärare Ahrén tog.

Han stod bakom ovan rubr. skrivelse som den 21 aug 1939 utsändes, och som hörsammades av tolv personer, vilka bildade stommen i nuvarande Anderstorps Orienteringsklubb. Styrelsen kom att bestå av följande personer av vilka flertalet fortfarande äro aktiva medlemmar i klubben: Ordf. Arvid Johansson, sekr. Kurt Idin, kassör Aldor Rosell, Edvin Engvall och Sture Söderberg. Revisorer: Gösta Åberg och Hugo Svensson.

Beträffande ovannämnda prisutdelning kan tillfogas att redan tidigare under säsongen hade ett antal tävlingar ägt rum, alltså för klubbens egentliga bildande. Under klubbens två första verksamhetsår var det egentligen endast orienteringsidrotten som stod på programmet och i någon mån även skidlöpning.

Klubbens inträde i Svenska Orienteringsförbundet skedde den 29 okt. 1939. Under år 1940 stod klubben som arrangör till de första s.k. Riksmarscherna, vilka för Anderstorps vidkommande  hade samlat ett deltagarantal av 180 st.

Den s.k. Riksorienteringen hade samlat ett deltagarantal av 60 st. Under detta år skedde även klubbens inträde i såväl Skid- som Gångförbundet. Klubbens nuvarande medlemsmärke tillkom under år 1941 och detta år tillsattes även den första kommitén, vilken skulle utreda frågan ang anskaffandet av lämplig klubbstuga. På klubbens initiativ bildades vid ett möte som hölls i Anderstorp söndagen den 7/12 1941 ”Västbokretsen” i orientering, i vilken samtliga närliggande klubbar voro medlemmar. Något år efteråt omdöptes denna ”Västbokrets” till ”Nissadalsserien” vilken väl för flertalet närvarande orienterare är ganska välbekant.

Under år 1941 arrangerades även de första Anderstorpsmästerskapen i skidlöpning, vilket arrangemang sedan blev permanent.

1942 hade klubbens medlemsantal ökat från ursprungligen 12 medlemmar till 113 medlemmar, alltså en anmärkningsvärd ökning.

Grundplåten till sportstugefonden lades redan 1943 vid en friluftsfest vid hembygdsgården i Anderstorp tillsammans med Anderstorps Hemvärnskår och denna fond fick hösten samma år ett vacker tillskott genom det netto som uppstod vid av klubbens medlemmar anordnad s.k. lokalrevy i samband med lotteri i Anderstorps Folkets Hus. Den s.k. A.O.K.-stafetten anordnades för första gången år 1942, vilket arrangemang sedan blivit årligen återkommande. År 1942  skedde klubbens första deltagande i distriktsmästerskapen för Småland i gång, vilka höllos i Värnamo.

Klubbens första större tävling i orientering arrangerades år 1942 vilken tävling ingick i Nissadalsserien. Det första D.M. vilket anordnats i Anderstorp skedde år 1943 då klubben stod som arrangör för Smålands D.M. i gång. Samma år arrangerade klubben det första och (hittills enda) kretsmästerskap i nattorientering som hållits.

År 1945 (den 10 april) inköptes fastigheten Bygget av dåvarande ägaren Alfred Johansson för ett pris av Kr. 6.500. Vid denna tidpunkt funnos fonderade c:a 4.000 kronor varav det största tillskottet utgjorts av donerade medel dels från klubbmedlemmar och dels från allmänheten.

Redan samma år påbörjades iordningsställandet av den nuvarande finnbastun, vilken blev färdig först år 1948. Kostnaderna för uppförandet av denna har hittills betingat sig till en summa av i runt tal Kr. 3.000- Arbetet hat till största delar utförts av klubbens egna medlemmar.

Nämnas kan att klubben såväl under år 1948 som 1949 på uppdrag av Anderstorps Kommunalfullmäktige stått som arrangör för en simkurs (5 veckor) för skolbarn.

Under de gångna åren har klubbens aktiva orienterare med växlande framgång deltagit i ett flertal större tävlingar på skilda platser. Under såväl 1948 som 1949 har klubben vidare stått som arrangör för landsdelstävlingar.

Nämnas kan till slut att klubbkassan den 31/12 1948 omslöt Kr. 1.325 med en behållning av Kr. 325:- jämfört med klubbens räkenskaper för år 1939 vilka balanserade av Kr. 39:- med en

behållning av Kr. 32:-.

Den ekonomiska ställningen för friluftsgården Bygget den 31/12 1948:

Tillgångar: 10.550 kr. Skulder 2.700 kr. Alltså ett saldo på Kr. 7.850:-.

 

                                            Anderstorps Orienteringsklubb

 

(undertecknat av) Gösta Åberg och Carl-Erik Törnqvist

 

Noteringar:

Ovanstående rader nedtecknades 31/12 1948. Vid ett senare tillfälle förstördes klubbens arkiv och protokoll i en brand, så vi har inget skrivet sparat.

 Vi i klubben skriver 31/8 1939 som officiellt datum för bildandet av klubben. Den nyheten i ortstidningen kom av naturliga skäl få en undanskymd plats.

 

Efter 1948.

Klubben har under årens lopp arrangerat många stora tävlingar både inom skidor och orientering. De riktigt stora tävlingarna har arrangerats inom orienteringssporten. Bland dessa kan nämnas Sydsvenska Mästerskapen 1962 (tillsammans med Bredaryds SOK), landskamp mellan Sverige och Danmark 1973, Oringen 1983 med ansvar för cenralorten samt sista etappen, Smålandskavlen 1994 (tillsammans med OK Gisle) samt Oringen 2005 med många funktionärer engagerade inom flera områden.

Det goda samarbetet med OK Gisle har även visat sig i tvådagarstävlingen Smålandsdubbeln som arrangerats flera gånger med med stort deltagarantal.

Många kartor som möjliggjort de stora tävlingarna har producerats.

Under klubbens 75-åriga historia har klubben haft 12 ordföranden.

Dessa Är:

1939-1941 Arvid Johansson

1942-1944 Paul Pettersson

1945-1946 Erik Sporre

1947-1952 Gunnar Stjerneby

1953-1954 Carl-Henrik Enocsson

1955-1963 Arvid Pettersson

1964-1971 Lennart Idin

1972-1983 Sven Johansson

1984-1997 Sven-Erik Lund

1998-2008 Anders Kristoffersson

2009-2012 Maria Wilander-Sturesson

2013- 2014 Anders Kristoffersson

2014- 2016 Frank Linder

2016- Maria Wilander-Sturesson

Uppdaterad: 07 DEC 2016 08:36 Skribent: Patrik Persson

Postadress:
Anderstorps OK
Magnus Andersson, Södergatan 25
33431 Anderstorp

Kontakt:
Tel: 0705806620
E-post: This is a mailto link...

Se all info